DANH SÁCH NỘI DUNG CÔNG KHAI

Không tìm thấy văn bản nào phù hợp
STT Tên báo cáo Năm Biểu mẫu Số Quyết định Ngày công bố Tệp đính kèm
31 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Biểu số 58 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD-386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B58-TT343-19.xlsx
32 Báo cáo ước thực hiện chi nsnn năm 2018 2019 Biểu 1.2 150/TTr-UBND 15/11/2018 To_trinh_phan_bo-du toan 2019_sua N1011.doc
Biểu-1.2.xls
33 Báo cáo ước thực hiện thu năm 2018 2019 Biểu 1.1 150/TTr-UBND 15/11/2018 To_trinh-phan-bo du toan 2019_sua-N1011.doc
biểu-1.1.xls
34 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Biểu số 48 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD-386-cong-khai_du_toan_2019.doc
DT_2019-N-B48-TT343-19.xlsx
35 Kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2019 2019 Biểu 2.10 150/TTr-UBND 15/11/2018 To-trinh-phan bo du toan 2019_sua N1011.doc
Biểu 2.10.xls
36 Kế hoạch phân bổ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2019 2019 Biểu 2.9 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo-du-toan 2019_sua N1011.doc
Biểu 2.9.xls
37 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 Biểu 2.8 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan_2019_sua N1011.doc
Biểu 2.8.xls
38 Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2019 2019 Biểu 2.6 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du_toan_2019_sua N1011.doc
Biểu-2.7.xls
39 Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh 2019 Biểu 2.5 150/TTr-UBND 15/11/2018 To-trinh-phan-bo du toan 2019_sua N1011.doc
Biểu-2.5.xls
40 Dự toán chi ngân sách năm 2019 các đơn vị khối tỉnh quản lý và các đơn vị khác 2019 Biểu 2.4 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan_bo_du_toan_2019_sua N1011.doc
Biểu-2.4.xls