DANH SÁCH NỘI DUNG CÔNG KHAI

Không tìm thấy văn bản nào phù hợp
STT Tên báo cáo Năm Biểu mẫu Số Quyết định Ngày công bố Tệp đính kèm
51 Thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 2019 TH-2019-6T-B60-TT343-19 2572/STC-QLNS 08/07/2019 thực_hiện 6T - CV 2572.doc
TH-2019-6T-B60-TT343-19.xlsx
52 Thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 2019 TH_2019-6T-B61-TT343-19 2572/STC-QLNS 08/07/2019 thực hiện 6T - CV 2572.doc
TH-2019-6T-B61-TT343-19.xlsx
53 Kế hoạch vay, trả nợ của tỉnh năm 2019 2019 Biểu 2.7 150/TTr-UBND 15/11/2018 To trinh phan bo du toan 2019_sua N1011.doc
Biểu 2.7.xls