DANH SÁCH NỘI DUNG CÔNG KHAI

Không tìm thấy văn bản nào phù hợp
STT Tên báo cáo Năm Số Văn bản công bố Biểu mẫu của thông tư Số Thông tư áp dụng Ngày công bố Tệp đính kèm
1 Báo cáo biên chế năm 2019 và kế hoạch năm 2020 2019 1387/BC-STC 22/04/2019 1387 bao cao tinh hinh su dung bien che năm 2019 và nam 2020.pdf
2 Quyết Định Quy hoạch cán bộ Sở Tài chính 2019 2876-QD/TU 14/10/2019 25-2876 QD Phe duyet Quy hoach LD quan lý STC.pdf
3 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 2019 2937/KH-STC 31/07/2019 2937signed_20190816043009670670.pdf
4 Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, tài sản công năm 2019 2019 Công khai tình hình đầu tư xây dựng,... 31/12/2019 26-2626.pdf
5 Báo cáo công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019 2019 Báo cáo tài sản 31/12/2019 26- 26262626.pdf
6 Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2019 2019 công khai tình hình quản lý 31/12/2019 26-26.pdf
7 Báo cáo công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản nhà nước năm 2019 2019 51/STC-VP 06/01/2020 51signed_20200108122958507500 (1).pdf
8 Quyết định Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài chính Thái Nguyên 2019 65/QĐ-STC 30/01/2019 QUY_CHE_CHI_TIEU_NOI_BO_2019_(Chinh_thuc)_20200624035659380380.pdf
9 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến , giáo dục pháp luật năm 2019 2019 1113/KH-STC 26/03/2019 KH 1113 Tuyên truyền PBGDPL 2019.pdf
10 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 2019 727 27/02/2020 727_20200622034812676670.pdf