DANH SÁCH NỘI DUNG CÔNG KHAI

Không tìm thấy văn bản nào phù hợp
STT Tên báo cáo Năm Biểu mẫu Số Quyết định Ngày công bố Tệp đính kèm
1 Quyết định chuyển đổi vị trí công tác 2019 75/QD-STC 08/03/2019 75chuyen doi vi tri cong tac luong thai Ha 8-3-2019.pdf
2 Quyết định chuyển đổi vị trí công tác 2019 73/QD-STC 08/03/2019 73chuyen doi vi tri cong tac Vu thieu hoa 8-3-2019.pdf
3 Quyết định điều động công chức 2019 239/QD-STC 07/10/2019 239 QD dieu dong Nguyen thi thanh Van.pdf
4 Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 2019 TH-2019-9T-B59-TT343-19 3966 /STC-QLNS 10/10/2019 thực hiện 9T - CV 3966.doc
TH-2019-9T-B59-TT343-19.xlsx
5 Thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 2019 TH-2019-9T-B61-TT343-19 CV 3966 /STC-QLNS 10/10/2019 9T năm 2019 - CV 3966.doc
TH-2019-9T-B61-TT343-19.xlsx
6 Thực hiện thu Ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 2019 TH-2019-9T-B60-TT343-19 3966/STC-QLNS 10/10/2019 9 tháng - CV 3966.doc
TH-2019-9T-B60-TT343-19.xlsx
7 Quyết định bổ nhiệm lại Phó Chánh Văn phòng 2019 217/QD-STC 30/08/2019 217 QD BNL Vu the son.pdf
8 Quyết định bổ nhiệm lại Phó phòng Quản lý Giá và Công Sản 2019 216/QD-STC 30/08/2019 216BNL Nguyen phuong Loan.pdf
9 Quyết định bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra Tài chính 2019 150/QD-STC 21/06/2019 150 QD BNL Ly thu huong.pdf
10 Quyết định bổ nhiệm lại Phó Chánh Văn phòng 2019 155/QD-STC 21/06/2019 155 QD BNL Nguyen thi Thanh Tam.pdf
11 Quyết định bổ nhiệm lại Phó phòng Tài chính Đầu Tư 2019 151/QD-STC 21/06/2019 151 QD BNL Dinh thi Thuy Duong.pdf
12 Quyết định bổ nhiệm lại Chánh thanh tra Tài chính 2019 82/QD-STC 26/03/2019 82 Bo nhiem la Ha Thi Bich Hanh.pdf.pdf
13 Quyết định bổ nhiệm lại phó trưởng phòng Tài chính HCSN 2019 86/QĐ-STC 26/02/2019 68QDBNLLien.pdf
14 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý IV năm 2019 2019 3530/BC-STC 13/09/2019 3530signed_20190913032542926920.pdf
15 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 2019 2052/BC-STC 05/06/2019 2052signed_20190605051745572570.pdf
16 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2019 2019 798/BC-STC 07/03/2019 798signed_20190307043603932930 .pdf
17 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Sở Tài chính Thái Nguyên 2019 689/KH-STC 26/02/2019 689signed_20190226092838633630.pdf
18 QĐ công khai công bố xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 2019 QĐ 228/QĐ-STC 17/09/2019 QĐ 228_công khai công bố xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 .pdf
19 QĐ 227_công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 nguồn kinh phí trích kết quả thanh tra 2019 QĐ 227/QĐ-STC 17/09/2019 QĐ 227_công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 nguồn kinh phí trích kết quả thanh tra.pdf
20 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 2019 30/BC-UBND 21/02/2019 BC_30_Kết quả THTK tỉnh TN 2018 .pdf
21 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Thái Nguyên năm 2019 2019 839/QĐ-UBND 29/03/2019 QD_839_Chương trình THTK tỉnh TN 2019.pdf
22 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 Biểu số 46 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong-khai_du_toan_2019.doc
DT_2019-N-B46-TT343-19.xlsx
23 Cân đối thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện 2019 Biểu số 47 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD_386-cong_khai-du_toan_2019.doc
DT_2019-N-B47-TT343-19.xlsx
24 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện 2019 Biểu số 49 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong-khai-du_toan_2019.doc
DT_2019-N-B49-TT343-19.xlsx
25 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 2019 Biểu số 50 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD-386-cong_khai_du_toan-2019.doc
DT_2019-N-B50-TT343-19.xlsx
26 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019 2019 Biểu số 51 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai-du_toan-2019.doc
DT_2019-N-B51-TT343-19.xlsx
27 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh nguồn ngân sách địa phương cân đối theo lĩnh vực năm 2019 2019 Biểu số 52 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B52-TT343-19.xlsx
28 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2019 2019 Biểu số 53 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD_386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B53-TT343-19.xlsx
29 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019 2019 Biểu số 55 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD_386_cong_khai_du_toan__2019.doc
DT-2019-N-B55-TT343-19.xlsx
30 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 2019 Biểu số 57 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD_386-cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B57-TT343_19.xlsx