DANH SÁCH NỘI DUNG CÔNG KHAI

Không tìm thấy văn bản nào phù hợp
STT Tên báo cáo Năm Biểu mẫu Số Quyết định Ngày công bố Tệp đính kèm
1 Quyết định chuyển đổi vị trí công tác 2019 75/QD-STC 08/03/2019 75chuyen doi vi tri cong tac luong thai Ha 8-3-2019.pdf
2 Quyết định chuyển đổi vị trí công tác 2019 73/QD-STC 08/03/2019 73chuyen doi vi tri cong tac Vu thieu hoa 8-3-2019.pdf
3 Quyết định điều động công chức 2019 239/QD-STC 07/10/2019 239 QD dieu dong Nguyen thi thanh Van.pdf
4 Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 2019 TH-2019-9T-B59-TT343-19 3966 /STC-QLNS 10/10/2019 thực hiện 9T - CV 3966.doc
TH-2019-9T-B59-TT343-19.xlsx
5 Thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 2019 TH-2019-9T-B61-TT343-19 CV 3966 /STC-QLNS 10/10/2019 9T năm 2019 - CV 3966.doc
TH-2019-9T-B61-TT343-19.xlsx