DANH SÁCH NỘI DUNG CÔNG KHAI

Không tìm thấy văn bản nào phù hợp
STT Tên báo cáo Năm Số Văn bản công bố Biểu mẫu của thông tư Số Thông tư áp dụng Ngày công bố Tệp đính kèm
1 Báo cáo biên chế năm 2019 và kế hoạch năm 2020 2019 1387/BC-STC 22/04/2019 1387 bao cao tinh hinh su dung bien che năm 2019 và nam 2020.pdf
2 Quyết Định Quy hoạch cán bộ Sở Tài chính 2019 2876-QD/TU 14/10/2019 25-2876 QD Phe duyet Quy hoach LD quan lý STC.pdf
3 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 2019 2937/KH-STC 31/07/2019 2937signed_20190816043009670670.pdf
4 Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, tài sản công năm 2019 2019 Công khai tình hình đầu tư xây dựng,... 31/12/2019 26-2626.pdf
5 Báo cáo công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019 2019 Báo cáo tài sản 31/12/2019 26- 26262626.pdf
6 Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2019 2019 công khai tình hình quản lý 31/12/2019 26-26.pdf
7 Báo cáo công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản nhà nước năm 2019 2019 51/STC-VP 06/01/2020 51signed_20200108122958507500 (1).pdf
8 Quyết định Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài chính Thái Nguyên 2019 65/QĐ-STC 30/01/2019 QUY_CHE_CHI_TIEU_NOI_BO_2019_(Chinh_thuc)_20200624035659380380.pdf
9 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến , giáo dục pháp luật năm 2019 2019 1113/KH-STC 26/03/2019 KH 1113 Tuyên truyền PBGDPL 2019.pdf
10 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 2019 727 27/02/2020 727_20200622034812676670.pdf
11 Biên bản niêm yết công khai Báo cáo 325/BC-UBND 2019 325/BC-UBND 31/12/2019 Bien ban niem yet cong khai BC 325.jpg
12 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 2019 22/BC-UBND 28/02/2020 BC_22_Kết quả THTK, CLP tỉnh TN năm 2019.pdf
13 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 của Sở Tài chính 2019 689/KH-STC 689/KH-STC 26/02/2019 689 KH phong chong tham nhung.pdf
14 Công khai dự toán năm 2019 2019 134 B2 134 04/06/2019 D-134_Scan_20200117085130467472.pdf
Biểu số 2.xls
15 Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019 2572/STC-QLNS B59 TT343 08/07/2019 thực hiện_6T - CV 2572.doc
TH-2019-6T-B59-TT343-19.xlsx
16 Thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 2019 2572/STC-QLNS B60 TT343 08/07/2019 thực_hiện 6T - CV 2572.doc
TH-2019-6T-B60-TT343-19.xlsx
17 Thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 2019 2572/STC-QLNS B61 TT343 08/07/2019 thực hiện 6T - CV 2572.doc
TH-2019-6T-B61-TT343-19.xlsx
18 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và báo cáo tổng kết năm 2019. Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 2019 5069/BC-STC 5069/BC-STC 13/12/2019 5069signed_20191213104801247240.pdf
19 Thực hiện thu Ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 2019 3966/STC-QLNS Biểu số 60 3966/STC-QLNS 10/10/2019 9 tháng - CV 3966.doc
TH-2019-9T-B60-TT343-19.xlsx
20 Thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 2019 3966/STC-QLNS Biểu số 61 3966/STC-QLNS 10/10/2019 9T năm 2019 - CV 3966.doc
TH-2019-9T-B61-TT343-19.xlsx
21 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019 2019 4841/STC-QLNS Biểu số 61 4841/STC-QLNS 29/11/2019 ước năm 2019 - .doc
TH-2019-N-B61-TT343-19.xlsx
22 Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 2019 3966 /STC-QLNS Biểu số 59 3966 /STC-QLNS 10/10/2019 thực hiện 9T - CV 3966.doc
TH-2019-9T-B59-TT343-19.xlsx
23 Ước cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 4841/STC-QLNS Biểu số 59 4841/STC-QLNS 29/11/2019 ước năm 2019 - .doc
TH-2019-N-B59-TT343-19.xlsx
24 Ước thực hiện thu Ngân sách nhà nước năm 2019 2019 4841/STC-QLNS Biểu số 60 4841/STC-QLNS 29/11/2019 ước năm 2019 - .doc
TH-2019-N-B60-TT343-19.xlsx
25 Quyết định chuyển đổi vị trí công tác 2019 75/QD-STC 75/QD-STC 08/03/2019 75chuyen doi vi tri cong tac luong thai Ha 8-3-2019.pdf
26 Quyết định chuyển đổi vị trí công tác 2019 73/QD-STC 73/QD-STC 08/03/2019 73chuyen doi vi tri cong tac Vu thieu hoa 8-3-2019.pdf
27 Quyết định điều động công chức 2019 239/QD-STC 239/QD-STC 07/10/2019 239 QD dieu dong Nguyen thi thanh Van.pdf
28 Quyết định bổ nhiệm lại Phó Chánh Văn phòng 2019 217/QD-STC 217/QD-STC 30/08/2019 217 QD BNL Vu the son.pdf
29 Quyết định bổ nhiệm lại Phó phòng Quản lý Giá và Công Sản 2019 216/QD-STC 216/QD-STC 30/08/2019 216BNL Nguyen phuong Loan.pdf
30 Quyết định bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra Tài chính 2019 150/QD-STC 150/QD-STC 21/06/2019 150 QD BNL Ly thu huong.pdf
31 Quyết định bổ nhiệm lại Phó Chánh Văn phòng 2019 155/QD-STC 155/QD-STC 21/06/2019 155 QD BNL Nguyen thi Thanh Tam.pdf
32 Quyết định bổ nhiệm lại Phó phòng Tài chính Đầu Tư 2019 151/QD-STC 151/QD-STC 21/06/2019 151 QD BNL Dinh thi Thuy Duong.pdf
33 Quyết định bổ nhiệm lại Chánh thanh tra Tài chính 2019 82/QD-STC 82/QD-STC 26/03/2019 82 Bo nhiem la Ha Thi Bich Hanh.pdf.pdf
34 Quyết định bổ nhiệm lại phó trưởng phòng Tài chính HCSN 2019 86/QĐ-STC 86/QĐ-STC 26/02/2019 68QDBNLLien.pdf
35 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý IV năm 2019 2019 3530/BC-STC 3530/BC-STC 13/09/2019 3530signed_20190913032542926920.pdf
36 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 2019 2052/BC-STC 2052/BC-STC 05/06/2019 2052signed_20190605051745572570.pdf
37 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2019 2019 798/BC-STC 798/BC-STC 07/03/2019 798signed_20190307043603932930 .pdf
38 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Sở Tài chính Thái Nguyên 2019 689/KH-STC 689/KH-STC 26/02/2019 689signed_20190226092838633630.pdf
39 QĐ công khai công bố xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 2019 QĐ 228/QĐ-STC QĐ 228/QĐ-STC 17/09/2019 QĐ 228_công khai công bố xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 .pdf
40 QĐ 227_công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 nguồn kinh phí trích kết quả thanh tra 2019 QĐ 227/QĐ-STC QĐ 227/QĐ-STC 17/09/2019 QĐ 227_công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 nguồn kinh phí trích kết quả thanh tra.pdf
41 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 2019 30/BC-UBND 30/BC-UBND 21/02/2019 BC_30_Kết quả THTK tỉnh TN 2018 .pdf
42 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Thái Nguyên năm 2019 2019 839/QĐ-UBND 839/QĐ-UBND 29/03/2019 QD_839_Chương trình THTK tỉnh TN 2019.pdf
43 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 386/QĐ-UBND Biểu số 46 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong-khai_du_toan_2019.doc
DT_2019-N-B46-TT343-19.xlsx
44 Cân đối thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện 2019 386/QĐ-UBND Biểu số 47 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD_386-cong_khai-du_toan_2019.doc
DT_2019-N-B47-TT343-19.xlsx
45 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện 2019 386/QĐ-UBND Biểu số 49 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong-khai-du_toan_2019.doc
DT_2019-N-B49-TT343-19.xlsx
46 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 2019 386/QĐ-UBND Biểu số 50 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD-386-cong_khai_du_toan-2019.doc
DT_2019-N-B50-TT343-19.xlsx
47 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019 2019 386/QĐ-UBND Biểu số 51 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai-du_toan-2019.doc
DT_2019-N-B51-TT343-19.xlsx
48 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh nguồn ngân sách địa phương cân đối theo lĩnh vực năm 2019 2019 386/QĐ-UBND Biểu số 52 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD 386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B52-TT343-19.xlsx
49 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2019 2019 386/QĐ-UBND Biểu số 53 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD_386_cong_khai_du_toan_2019.doc
DT-2019-N-B53-TT343-19.xlsx
50 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019 2019 386/QĐ-UBND Biểu số 55 386/QĐ-UBND 01/02/2019 QD_386_cong_khai_du_toan__2019.doc
DT-2019-N-B55-TT343-19.xlsx